Inloggen
 
Algemene Voorwaarden van SecPro

Algemene Leveringsvoorwaarden SecPro B.V.

 

Artikel 1 - Toepasselijkheid

 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op het aangaan door SecPro van overeenkomsten tot het leveren van zaken en/of verrichten van diensten en op de uitvoering van zodanige overeenkomsten.

2. Voor zover niet schriftelijk en uitdrukkelijk anders overeengekomen gelden niet de algemene voorwaarden van de opdrachtgever, ook niet naast de onderhavige algemene voorwaarden van SecPro van deze laatste voorwaarden kan niet dan schriftelijk en uitdrukkelijk worden afgeweken.

 

Artikel 2 - Totstandkoming overeenkomst

 

1. Tenzij in een offerte uitdrukkelijk anders is aangegeven, zijn offertes van SecPro vrijblijvend. Een vrijblijvende offerte kan door SecPro binnen 5 (vijf) werkdagen na ontvangst van de aanvaarding door de opdrachtgever worden herroepen. Alle offertes zijn herroepelijk, ook als daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld.

 

Artikel 3 - Prijzen

 

1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geldt als prijs de prijs vermeld in de prijslijst van SecPro welke geldt op de dag van aflevering. Alle bedragen zijn exclusief BTW en andere overheidsheffingen en inclusief kosten van vervoer naar de overeengekomen plaats van aflevering. Voor express zendingen of andere wijze van transport dan de standaard gelden afwijkende condities. Voor zendingen met een waarde van minder dan € 250,- zal SecPro een toeslag kleine zendingen berekenen van € 8,75 als tegemoetkoming in de kosten voor vervoer en administratie.

2. Een stijging van de kosten, die voor SecPro na totstandkoming van de overeenkomst mede in verband met de uitvoering daarvan optreedt - bijvoorbeeld ten gevolge van stijging van inkoopprijzen, lonen, transportkosten, wijziging in wisselkoersverhoudingen - mag SecPro doorberekenen. Indien deze doorberekening geschiedt binnen 3 (drie) maanden na totstandkoming van de overeenkomst Is de opdrachtgever bevoegd binnen 5 (vijf) dagen na ontvangst van de mededeling van de prijsverhoging te ontbinden, tenzij SecPro zich alsdan bereid verklaart voor de oorspronkelijke prijs te leveren. Een stijging van de BTW of van andere overheidsheffingen of van transportkosten mag steeds worden doorberekend.

 

Artikel 4 - Levering risico

 

1. Tenzij anders is overeengekomen geschiedt levering aan het adres van de opdrachtgever. Op de opdrachtgever rust een afnameplicht.

2. Indien is overeengekomen dat de opdrachtgever de zaken zal afhalen bij het magazijn van SecPro zal SecPro de opdrachtgever verwittigen dat de zaken gereed staan. De opdrachtgever dient de zaken dan per omgaande op te halen. Indien de opdrachtgever de zaken niet binnen 3 (drie) dagen na voor bedoelde mededeling heeft afgehaald is SECPRO bevoegd de zaken naar de opdrachtgever te verzenden of de zaken op te slaan, in beide gevallen voor risico en/of kosten van de koper.

3. Het risico van verlies, vernietiging en/of schade voor te leveren zaken gaat op de opdrachtgever over met het bereiken van deze zaken van de overeengekomen plaats van aflevering en blijven verder steeds bij de opdrachtgever. Dezelfde risico-overgang vindt plaats op het moment dat SecPro zaken conform de overeenkomst ter aflevering aanbiedt en de opdrachtgever om welke reden dan ook niet afneemt, alsdan komen eveneens alle door SecPro in verband met de aanbieding tevergeefs gemaakte kosten en eventuele kosten van vervoer, bewaring en opslag voor rekening van de opdrachtgever.

4. Het risico van verlies, vernietiging en/of schade voor zaken die de opdrachtgever aan SecPro ter reparatie geeft, blijft bij de opdrachtgever voor zover bij bijzondere overeenkomst niets anders is bepaald.

 

Artikel 5 - Levertijd

 

1. Indien de opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd is of voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie ter beschikking dient te stellen gaat de leveringstermijn niet eerder in dan na de betaling geheel is ontvangen, resp. de informatie geheel is verschaft.

2. Enkele overschrijding van een termijn voor nakoming doet SecPro niet in verzuim zijn. Daarvan is pas sprake indien SecPro ook binnen een haar na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde, redelijke nadere termijn om haar toe te rekenen redenen de door haar verschuldigde prestatie niet tijdig verricht. Ontbinding Is dan slechts toegestaan voor zover van de opdrachtgever instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

 

Artikel 6 - Betaling - zekerheid

 

1. Tenzij anders is overeengekomen en onverminderd het recht om vooruitbetaling â contant te verlangen, indien SecPro daartoe aanleiding ziet, geschiedt betaling binnen 30 (dertig) dagen, zonder inhoudingen of mogelijkheden tot creditering van andere facturen door opdrachtgever, na dagtekening van de betreffende factuur. De kosten van een door de opdrachtgever gekozen bijzondere betalingswijze komen voor diens rekening; alle betalingen dienen netto te geschieden. SecPro is gerechtigd tot het doen van deelleveringen en het afzonderlijk factureren daarvan.

2. Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering op eventueel verschuldigde kosten, vervolgens op verschuldigde rente en dan op de oudst openstaande hoofdsom.

3. De opdrachtgever is niet bevoegd in verband met een reclame of om enige andere reden een korting op de betaling toe te passen resp. betaling op te schorten.

4. De eigendom van geleverde zaken blijft bij SecPro tot dat de opdrachtgever al hetgeen hij aan SecPro uit hoofde van of in verband met leveringen verschuldigd is, heeft voldaan. De opdrachtgever mag deze aan SecPro toebehorende zaken slechts in de normale uitoefening van zijn bedrijf verkopen en leveren. Verrekening door de opdrachtgever met enigerlei tegenvordering op SecPro is niet toegestaan. De opdrachtgever verleent op eerste verzoek van SecPro andere, al dan niet aanvullende zekerheid voor de betaling. Bij enige niet-tijdige betaling is SecPro bevoegd haar in eigendom toebehorende zaken eigenmachtig, zonder voorafgaande ingebrekestelling en voor rekening resp. op kosten van de opdrachtgever terug te nemen, waarbij de opdrachtgever haar alle noodzakelijke medewerking zal verlenen.

5. Indien koper/opdrachtgever een factuur niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is koper/opdrachtgever door het enkele verloop van die termijn in gebreke en heeft dit tot gevolg dat ook alle niet vervallen facturen terstond opeisbaar worden. In geval van niet-tijdige betaling is de opdrachtgever, zonder dat een ingebrekestelling of aanmaning nodig is, in verzuim en wordt hij over het achterstallige bedrag direct opeisbaar een rente verschuldigd van 1% per maand of, indien hoger, de wettelijke rente. Een gedeelte van een maand geldt in dit verband als een hele maand. SecPro mag voorts, voor zover uitvoering van enige met de opdrachtgever gesloten overeenkomst nog niet heeft plaatsgevonden, deze uitvoering geheel opschorten totdat volledige betaling aan het achterstallige bedrag is ontvangen. Indien ook na aanmaning betaling uitblijft binnen de aangezegde nadere termijn dan is SecPro bevoegd de overeenkomst naar haar keuze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks onverminderd haar recht op schadevergoeding.

6. Alle kosten, zowel buitengerechtelijk als gerechtelijk met inbegrip van de daadwerkelijk aan SecPro in rekening gebrachte kosten van Juridische bijstand, die voor SecPro verbonden zijn aan de handhaving van haar rechten jegens de opdrachtgever, komen voor rekening van die opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het in te vorderen bedrag met een minimum van € 350,-, indien het bedoelde bedrag niet meer dan € 3650,- bedraagt. In andere gevallen bedragen de buitengerechtelijke kosten tenminste 10% van het in te vorderen bedrag.

7. Alle bedragen die de opdrachtgever uit hoofde van een overeenkomst aan SecPro verschuldigd is worden ten volle direct opeisbaar in geval van surseance van betaling of faillissement van de opdrachtgever of diens eigen aanvraag daartoe, een besluit van de opdrachtgever tot gehele of gedeeltelijke staking of overdracht van zijn onderneming en ontbinding van de vennootschap van de opdrachtgever. In de genoemde gevallen is SecPro tevens bevoegd alle overeenkomsten met de opdrachtgever met onmiddellijke ingang te ontbinden. Eén en ander geldt onverminderd de overige rechten van SecPro Algemene leveringsvoorwaarden van SecPro

 

Artikel 7 - Overmacht

 

1. Gehele of gedeeltelijke niet-nakoming geldt niet als een aan SecPro toe te rekenen tekortkoming indien deze het gevolg is van een buiten de macht van SecPro gelegen, al dan niet voorzienbare omstandigheid zoals, maar niet beperkt tot: gewapend conflict, oproer, boycot, staking, bedrijfsbezetting, blokkade, gebrek aan grondstoffen, machineschade, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs, maatregelen van de overheid (met inbegrip van een buitenlandse overheid) zoals vervoers-, import-, export- of productieverboden. extreem ziekteverzuim in het bedrijf van SecPro, slecht weer, brand, explosie.

 

Artikel 8 - Tekortkomingen en aansprakelijkheid

 

1. De opdrachtgever is gehouden tekortkomingen in de hoeveelheid van de afgeleverde zaken en andere uiterlijk direct waarneembare gebreken per omgaande na aflevering aan SecPro te melden, met een nauwkeurige opgave van de door de opdrachtgever geconstateerde tekortkomingen. Overige gebreken die de opdrachtgever bij nauwgezette keuring van de zaken kan constateren dient hij binnen 6 (zes) dagen na aflevering op gelijke wijze aan SecPro te melden. Eén en ander geldt op straffe van verval van het beroep van de opdrachtgever op tekortkomingen die hij bij nauwgezette keuring tijdig had kunnen ontdekken. Ten aanzien van gebreken die de opdrachtgever niet bij zodanige keuring had kunnen ontdekken, met name omdat deze pas aan het licht kunnen komen bij een volgende afnemer, dient de opdrachtgever van zijn afnemer te bedingen dat deze laatste eventuele gebreken binnen uiterlijk 8 (acht) dagen na ontdekking meldt aan de opdrachtgever De opdrachtgever dient de gebreken die hij zelf pas na ommekomst van de keuringstermijn heeft kunnen ontdekken resp. die hem door een afnemer worden gemeld binnen 8 (acht) dagen na ontdekking c.q. melding aan SecPro te meiden, wederom op straffe van verval van het beroep van het recht zich op een tekortkoming aan de zijde van SecPro te beroepen.

2. In geval van tekortkomingen in de kwaliteit of eigenschappen van de geleverde zaken is voor de aansprakelijkheid aan SecPro ter zake en voor de mogelijkheid van ontbinding van de overeenkomst bepalend in hoeverre de toeleverancier van SecPro jegens haar aansprakelijkheid is resp. of SecPro de bevoegdheid heeft om op grond van die tekortkomingen de overeenkomst met haar toeleverancier te ontbinden. Eén en ander brengt met zich dat SecPro slechts gehouden zal zijn tot herstel, reparatie of vervanging resp. tot schadevergoeding indien en voor zover de toeleverancier van SecPro jegens haar tot deze prestaties resp. tot schadevergoeding is gehouden.

3. De opdrachtgever kan zaken slechts aan SecPro retourneren, indien zij daarmee van te voren schriftelijk heeft ingestemd. Toestemming van SecPro tot het retourneren van zaken betekent niet dat zij daarmee erkent dat de door de opdrachtgever gestelde tekortkoming zich voordoet of dat aan de voorwaarden van lid 2 is voldaan.

4. Retourgoederen, waarvoor door SecPro vooraf schriftelijk toestemming is verleend, dienen binnen 14 dagen na levering Franco te worden verstuurd naar het magazijn van SecPro. Creditering zal echter dan pas plaatsvinden als bij controle blijkt dat er geen beschadigingen zijn en alle goederen in de originele verpakking zijn verpakt. Retourzendingen die na 14 dagen worden ontvangen zullen niet meer worden aangemerkt als geaccepteerde retourgoederen.

5. SecPro kan voldoen aan haar verplichtingen ter zake van voor bedoelde tekortkomingen door aan de opdrachtgever de desbetreffende vorderingen op haar toeleverancier over te dragen.

6. Elke andere schade dan in lid 2 bedoeld, wordt vergoed tot maximaal 100% van de netto - factuurwaarde - (zijnde de bruto factuurwaarde minus de BTW, eventuele andere overheidsheffingen en kosten van vervoer en verzekering) van die levering waar

 

 

 

 

waarmee de schade verband houdt, met dien verstande dat van deze schade nimmer meer wordt vergoed dan € 450,- Deze vergoeding geldt voor alle schadegevallen tezamen die uit een levering, waarmee de schade verband houdt, voortvloeien.

7. Schade, voor zover bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst of anderszins, komt in geen enkel geval voor vergoeding in aanmerking. Dat geldt ook indien deze vorm van schade is ontstaan bij een derde, zoals een afnemer van de opdrachtgever, die de opdrachtgever tot vergoeding van deze schade aanspreekt.

8. Indien de opdrachtgever aanwijzingen of gebruiksvoorschriften met betrekking tot de geleverde zaken niet aan zijn afnemers ter beschikking stelt, kan hij SecPro niet aansprakelijk stellen voor schade die het gevolg kan zijn van dit verzuim.

9. Op straffe van algeheel verval van het recht op schadevergoeding wordt door SecPro alle gewenste medewerking verleend bij een onderzoek naar oorzaak, aard en omvang van de schade waarvoor een vergoeding wordt gevorderd.

10. De opdrachtgever is gehouden SecPro te vrijwaren en schadeloos te stellen tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door een zaak en/of een dienst die SecPro aan resp. vanwege de opdrachtgever heeft geleverd resp. heeft verleend, behoudens voor zover de opdrachtgever aantoont dat SecPro uit hoofde van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden in de verhouding tot de opdrachtgever voor die schade aansprakelijk is en deze aan de opdrachtgever heeft te vergoeden.

 

Artikel 9 - Intellectuele eigendomsrechten

 

1. De merknamen die SecPro gebruikt, zoals Notifier, Morley, Esser, Hertek, Kenteq, Comelit, Link, HID, Honeywell, Risco, CDVI,  enzovoort, zijn geregistreerde handelsmerken en mogen niet zonder schriftelijke toestemming gebruikt worden. 2. In de regel zal de fabrikant en/of toeleverancier van zaken bestaande uit of waarvan deel uitmaakt computerprogrammatuur. de intellectuele eigendomsrechten van deze programmatuur behouden. SecPro verschaft de opdrachtgever slechts zodanig recht met betrekking tot deze zaken als waarover SecPro zelf kan beschikken en SecPro is niet aansprakelijk voor en vrijwaart de opdrachtgever voor het overige niet tegen aanspraken van derden gebaseerd op intellectuele eigendomsrechten. SecPro verleent de opdrachtgever een gebruikersrecht als is toegestaan door de fabrikant of een andere rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten, zoals dit gebruiksrecht kenbaar is uit de desbetreffende programmatuur of enig document dat deze programmatuur vergezelt of zoals dit op andere wijze door SecPro aan de opdrachtgever schriftelijk is meegedeeld.

3. De opdrachtgever is verplicht SecPro onmiddellijk schriftelijk te informeren, indien hij, of naar hem bekend is, een opvolgende afnemer, in of buiten rechte aangesproken wordt ter zake van inbreuk op één of meer intellectuele eigendomsrechten.

 

Artikel 10 - Verpakking; aanduidingen

 

1. De opdrachtgever is verplicht de door SecPro geleverde zaken te verhandelen in de originele (detail) verpakking, zonder enige verandering daaraan of beschadiging daarvan. De opdrachtgever mag geen merken of nummers, voorkomende op door SecPro geleverde zaken veranderen of verwijderen en geen enkele zaak verkopen waarbij dat is geschied.

 

Artikel 11 - RMA PROCEDURE

 

1. Wanneer een RMA? (Return Material Authorization). Deze RMA procedure dient gebruikt te worden in geval van een retourzending naar SecPro voor goederen die tijdens gebruik defect zijn geraakt. Dit geldt zowel voor producten die in garantie als buiten garantie vallen. Producten die zonder RMA-nummer worden geretourneerd naar SecPro, worden niet in behandeling genomen en zullen direct voor kosten van de afzender worden teruggezonden naar afzender. Deze procedure is ook van toepassing als producten direct bij SecPro worden aangeboden.

2. SecPro kent de volgende soorten retourgoederen: Garantie afhandeling (2.1), Reparaties (2.2) en Commerciële retouren(2.3).

2.1. Garantie is van toepassing wanneer een product binnen de geldende garantietermijn niet (naar behoren) functioneert en deze onder de door de fabrikant geadviseerde omstandigheden is gebruikt (zie gebruikersinstructies en/of handleidingen). SecPro hanteert de garantievoorwaarden en garantieperiode van de fabrikant. Een garantietermijn gaat in op het moment van aflevering (factuurdatum, leveringsbon). De garantie houdt in het kosteloos repareren van het defecte product of omruil voor een nieuw product of een gelijkwaardig vervanging, afhankelijk van de garantievoorwaarden van de fabrikant. Indien bij controle blijkt dat het product geen defect vertoont (no problem found), wordt aan de aanvrager administratie/onderzoeks- en transportkosten berekend á € 25,-.

2.2. Reparatie wordt door de aanvrager verzocht met het doel om defect geraakte producten, die buiten de garantie periode vallen, te laten repareren. SecPro zal na ontvangst van de producten een prijsopgaaf toe sturen welk voor akkoord door de aanvrager ondertekend en retour gestuurd dient te worden. (Prijsindicatie vooraf is mogelijk) Als geen reparatieopdracht volgt, worden minimaal de administratie/onderzoeks- en transportkosten in rekening gebracht á € 25,-.

2.3. Commerciële retouren. Een foutieve bestelling, een dubbele of verkeerde levering die u niet kunt nagaan bij levering, wordt, indien het aan bepaalde voorwaarden voldoet en indien SecPro beslist dat zij tot deze commerciële tegemoetkoming kan overgaan, behandeld als een commerciële RMA. U kunt dan aan SecPro vragen deze zending terug te nemen. U plaatst zelf een nieuwe bestelling voor de juiste goederen. Aan commerciële terugzendingen wordt een Return Material Authorisation (RMA)-nummer toegekend. Dit nummer kunt u aanvragen, binnen 5 werkdagen na factuurdatum. Let erop dat u per verschillende artikelreferentie een aparte aanvraag indient. Indien de reden van het verzoek tot creditering niet verwijtbaar is aan SecPro, worden er restockingskosten in rekening gebracht. De restockingskosten bedragen 10% van de netto inkoopwaarde van het betreffende product, met een minimum van € 10,- (excl. BTW).

3. SecPro behoudt het recht alle producten die onder garantie worden aangeboden, vooraf te controleren op schade of andere gebreken. Het recht op garantie vervalt indien de gebreken of schade, geheel of ten dele, het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of verkeerde behandeling dan wel anderszins te wijten zijn aan de schuld van de klant zoals slechte verpakking.

Procedure: Voor het retourneren van defecte of foutieve producten dient altijd een RMA-nummer te worden aangevraagd. De aanvrager dient hiervoor met zijn persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord in te loggen op de site van SecPro. Hier kan onder de kop => RMA een formulier aangevraagd worden. Klant ontvangt het betreffende formulier automatisch per mail. Het formulier dient geheel en juist ingevuld te worden .Bij de aanvraag het volgende vermelden: Serienummer, Productnummer(s) en/of type apparaat en aantal. Het RMA-formulier dient duidelijk zichtbaar aan de buitenkant van de transportverpakking te worden aangebracht. RMA-zendingen welk voorzien zijn van onvolledige of onduidelijk ingevulde formulieren kunnen geweigerd worden. Defecte producten kunnen eerst na toekenning door SecPro van een RMA-nummer worden opgestuurd. Defecte producten die zonder kopie van pakbon/factuur worden opgestuurd, zullen als vallend buiten garantie in behandeling worden genomen. Aan de garantie afhandeling vermeld op het RMA-formulier kunnen geen rechten worden ontleend. Het bestaan en de omvang van de mogelijk geldende garantie wordt vastgesteld zo spoedig mogelijk na ontvangst van het defecte product door SecPro. Producten kunnen slechts worden geretourneerd voor risico van de aanvrager en dienen altijd deugdelijk zijn verpakt voor transport. De kosten voor verzending naar SecPro zijn voor rekening van de aanvrager. De aanvrager is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor schade en/of vermissing tijdens transport naar SecPro. De verzendkosten van retournering aan aanvrager van het gerepareerde product zijn voor rekening van SecPro.

4. Correspondentie, bij alle correspondentie en overleg dient steeds het RMA-nummer te worden overlegt. Het niet naleven van genoemde procedure kan leiden tot (ongewenste) vertraging in de afhandeling. Verder is de status van afhandeling, voor de daartoe bevoegde medewerker(s), in te zien op de site van SecPro. Hiervoor dient u gebruik te maken van het aan u verstrekte wachtwoord en gebruikersnaam.

 

Artikel 12 - Voorwaarden gebruik inlogcode

 

1. SecPro verleent aan de klant het niet-exclusieve recht van toegang tot de internetsite om de op de internetsite geregistreerde gegevens in te zien.

2. Het in het vorige lid bedoelde recht van toegang omvat uitsluitend het recht om de internetsite te gebruiken overeenkomstig het doel waarvoor de internetsite is ontwikkeld. De klant is volledig verantwoordelijk voor het inloggen op de internetsite en het gebruik van de door SecPro aan de klant verstrekte inlogcode.

3. De klant heeft geen recht op aflevering of andere verstrekking van de inlogcode en evenmin om het in lid 1 van dit artikel bedoelde recht over te dragen.

4. De klant zal de internetsite uitsluitend rechtmatig gebruiken en zich in ieder geval onthouden van:

(a) het gebruiken of toegang proberen te krijgen tot computersystemen en/of netwerken van anderen dan zichzelf;

(b) onderzoek of beproeving van de beveiliging van de internetsite of netwerken van anderen dan zichzelf;

(c) het aantasten van de werking van de internetsite of netwerken van anderen dan zichzelf;

(d) het vervreemden, verhuren of verstrekken aan derden, ten behoeve van derden gebruiken, wijzigen, verwijderen of onbruikbaar maken van de door het in artikel 2.1 bedoelde recht toegankelijke gegevens van anderen dan zichzelf;

(e) het ontwerpen, vervaardigen, introduceren en verspreiden van computervirussen en andere computerprogrammatuur die mogelijk schade aan de internetsite zou kunnen veroorzaken;

(f) het schenden van intellectuele eigendomsrechten en/of andere rechten van andere gebruikers.

5. Gedragingen van derden die gebruik maken van de aan die klant verstrekte inlogcode worden aan de klant toegerekend als ware die gedragingen van de klant zelf.

6. SecPro heeft het recht om het gebruik door de klant van de inlogcode zonder voorafgaande ingebrekestelling tijdelijk of blijvend te deactiveren, indien de klant enige verplichting jegens SecPro niet nakomt

 

Artikel 13 - Gebruik inlogcode

 

1. De inlogcode van de klant is geheim. SecPro en de klant nemen redelijke maatregelen om te voorkomen dat anderen dan de klant kennis kunnen nemen van de aan de klant verstrekte inlogcode.

2. Indien SecPro constateert en/of redelijkerwijs vermoedt dat anderen dan de klant gebruik (kunnen) maken van de inlogcode of indien de klant SecPro van een zodanig gebruik op de hoogte stelt, blokkeert SecPro met onmiddellijke ingang de toegang via de bewuste inlogcode tot de internetsite. SecPro stelt de klant, voor zover nodig, op de hoogte van het onbevoegde gebruik en de blokkering van de inlogcode en verstrekt zo spoedig mogelijk na de blokkering een vervangende inlogcode aan de klant.

3. Indien het onbevoegde gebruik van een inlogcode niet aan SecPro kan worden toegerekend, dient de klant aan SecPro de aan de blokkering en vervanging verbonden administratieve kosten aan SecPro te vergoeden, alsmede de kosten van het onbevoegde gebruik.

 

Artikel 14 - Speciale artikelen

 

Producten die speciaal voor u vervaardigd zijn worden niet retour genomen net als speciaal voor u bestelde artikelen.